Obvestilo klubom


Športna društva, ki že imate priznan status delovanja v javnem interesu, obveščamo, da morate najkasneje do 31. 3. 2021, Ministrstvu za izobraževanje znanost in šport posredovati:


Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg, Uradni list RS, št. 21/18) v 11. členu določa, da organizacija, ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu, vsako drugo leto od podelitve tega statusa, do 31. marca predloži ministrstvu, ki ji je podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu, naslednje listine: 

1. Poročilo o delu za pretekli dve koledarski leti z dokazili o aktivnostih in pomembnejših dosežkih (obrazec na voljo na spodnji povezavi). 

2. Program dela za tekoče in naslednje koledarsko leto (obrazec na voljo na spodnji povezavi). 

3. Kopijo programa dela za najmanj dve leti (iz katerega je razvidno izvajanje dejavnosti v javnem interesu, kdaj je bil program sprejet in kateri organ ga je sprejel). 

Organizacije, ki ste bile v prehodnem letu (2020) izbrane (sofinancirane) na državni ravni, lokalni ravni ali s strani Fundacije za šport, so dolžne posredovati dokazilo (sklep, pogodba) in jim ni potrebno poročati o opravljenem delu in programu prihodnjega delovanja. 

Vsa dodatna navodila ter obrazci so na voljo na spletni strani Direktorata za športa na povezavi https://www.gov.si/zbirke/storitve/pridobitev-statusa-drustva-v-javnem-interesu-na-podrocju-sporta/

SPONZORJI IN PARTNERJI